Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania a portalu internetowego AS portal prowadzonego przez ASL Consulting, Agnieszka Szymczak-Ledóchowska,
Dzikiej Jabłoni 5/1, 05-500 Piaseczno, Polska.

 1. Zakres usług AS portal. AS portal jest internetowym serwisem społecznościowym o charakterze randkowym oferujące płatne usługi. Użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych AS portal, w której są widoczne profile innych Użytkowników wraz z informacjami, które zamieścili na portalu Użytkownicy.
 2. Dostęp do usług AS portal Użytkownik otrzymuje niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania wpłaty na rachunek bankowy ASL Consulting.
 3. Opłaty za korzystanie z AS Portal jest realizowane przez firmę DialCom 24 Sp. z o.o., właściciela "Przelewy 24"
 4. Opłata za korzystanie z portalu wynosi 29 PLN brutto.
 5. Należna opłata jest dokonywana z góry i jest opłatą na okres jednego miesiąca.
 6. AS portal informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych i informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 7. AS portal gwarantuje ciągły dostęp do portalu z wyłączeniem okresów niezbędnych do przeglądów technicznych i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności do portalu wynikłe z zakłóceń działania internetu lub siły wyższej.
 8. Aby posiadać dostęp do wszystkich funkcji AS portal Użytkownik będzie korzystał z najnowszych wersji przegladarek internetowych oraz zezwoli na obsługę niezbędnych technologii i rozwiązań informatycznych na swoim komputerze. Jeżeli Użytkownik korzysta ze starszych i/lub mało powszechnych rozwiązań informatycznych dostęp do AS portal moze być ograniczony.
 9. Z usług AS portal mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 10. Warunkiem uzyskania dostępu do usług AS portal jest rejestracja, podczas której Użytkownik podaje adres e-mail i wybrane przez siebie hasło, zawierając tym samym umowę o członkostwo, której integralną część stanowi niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja Użytkownika na AS portal jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. W ramach umowy AS portal odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikom powstałe w wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania przez serwis AS portal. W przypadkach innych odpowiedzialność AS portal jest wyłączona.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane i informacje podane podczas rejestracji oraz zamieszczane treści w AS portal.
 14. Użytkownik potwierdza, że zamieszczone przez niego dane są prawdziwe.
 15. Użytkownik zapewnia, że nie będzie zamieszczał w AS portal treści, zdjęć, filmów, tekstów, oprogramowania komputerowego i innych materiałów będące chronione prawem autorskim lub inną ochroną prawną z wyłączeniem sytuacji, że posiada prawa autorskie lub zgodę właściciela do ich rozpowszechniania.
 16. Użytkownik w żadnej sytuacji nie może:
  • Podawać danych osób trzecich takich jak: dane osobowe, adresy zamieszkania i/lub działalności, adresów e-mail, numerów kont bankowych i kart płatniczych, nuerów telefonicznych, zdjęć i filmów oraz adresów www.
  • Zamieszczać treścizniesławiających, obrażajacych, ośmieszających lub naruszających dobre imię osób trzecich.
  • Grozić, nagabywać lub w jakikolwiek inny sposób naruszać prawa osób trzecich.
  • Używać serwisu w sposób negatywnie wpływaj acy na funkcjonalność AS portal.
  • Zamieszczać dane i inne materiały zawierające wirusy komputerowe.
  • Zamieszczać reklam jakichkolwiek produktów i usług.
  • Udostępniać swojego hasła i loginu do AS portal.
  • Wykorzystywać AS portal do jakielkowiek działalności gospodarczej i/lub handlowej.
 17. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedzialności z tytułu roszczeń, zobowiązań, pozwów, naruszeń, które moga powstać przy rejestracji i/lub członkostwa w szczególności odpowiedzialność i roszczenia wynikłe z pomówień, zniewag, naruszenia dóbr osobistych i innych praw osób trzecich lub spowodowały przerwy w dostępie do AS portal.
 18. Konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku skargi innego Użytkownika lub innej osoby dotyczącej podejrzenia złamania prawa lub naruszenia niniejszego regulaminu. AS portal ma prawo zablokować treści, których ta skarga dotyczy.
 19. Konto Użytkownika lub jakiekolwiek dane, informacje i inne treści mogą zostać zablokowane lub usuniete przez AS portal jeżeli zażądają tego Sąd lub inny uprawniony Urząd.
 20. Każdy z Użytkowników może odstąpić od umowy o członkostwo wysyłając e-mail na adres administratora AS Portal: admin@asportal.pl
 21. Każdy z Użytkowników może złożyć reklamacje dotyczącą funkcjonowania AS Portal drogą mailową na adres administratora AS Portal: admin@asportal.pl
 22. AS portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. W takim przypadku każdy z Użytkowników zostanie o tym powiadomiony na odres e-mail podany odczas rejestracji.
 23. Do niniejszego regulaminu jak również do ewentualnych sporów między stronami, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 24. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek zapisu w niniejszym regulaminie nie powoduje nieważności innych zapisów.